Què corregir de l’alumnat de llengua estrangera i com/ Qué y cómo corregir al alumnado de lengua extranjera

Redacción: Diego Sánchez Raya

Corrección: Javier Hernández Barceló

Article escrit per Diego Sánchez Raya  i corregit per Javier Hernández Barceló.

Sempre ens han dit que en una redacció és important no cometre faltes. També hem vist com tot el cos docentes dedica a corregir-les totes. Moltes vegades inclòs sense arribar a explicar-les. Es marquen en roig i punt. Això també es veu en el professorat de Llengua Estrangera (LE) que entenem com a ELE (Espanyol Llengua Estrangera) o CLE (Català Llengua Estrangera), encara que també es veu en FLE (Francés Llengua Estrangera) i en les altres llengües que aprenen les persones no natives d’eixa llengua.

La meua curta experiència com a docent de classes particulars em deia “Diego, corregeix-ho tot”, però el dia que vaig rebre una classe de correcció per a alumnes de ELE, jo mateix em vaig dir “Diego, canvia el xip”. El quid de la qüestió és que no podem corregir-ho tot com si les persones que aprenen una llengua estrangera estigueren fent exercicis, activitats o redaccions en la seua llengua materna ni ser tan exactes com ho seríem amb la persona nativa. 

Els alumnes de ELE o de CLE comencen, generalment, des de zero. Això vol dir que no tenen cap coneixement més enllà de les connexions que puguen establir per treballar amb llengües de la mateixa família. Una francesa tindrà més facilitats per aprendre català que una anglesa perquè tant el català com el francés pertanyen a la família de les llengües romàniques. Així doncs, l’anglesa ho tindria més fàcil que la francesa per aprendre alemany, per exemple. 

Ara bé, la qüestió és què corregir de l’alumnat de Llengua Estrangera i com. El primer pas és enfocar la correcció a l’autocorrecció. Això què vol dir? Nosaltres, com a docents, marquem el tipus d’error i és l’alumnat qui busca quina seria la bona opció per a l’error comés. Mireu, jo utilitze aquests signes:

Subratllat simple – Error ortogràfic/gramatical

Subratllat complex – Error ortogràfic/vocabulari

Cercle – L’ordre és incorrecte

V (fletxa) – Falta alguna cosa

X (creu) – Elimina això

Subratllat ondulat – Digues-ho d’altra manera (estil)

Una vegada he marcat els errors amb aquests signes, l’alumnat busca l’opció correcta de la redacció i ho torna a entregar. Després d’aquesta, si cal, solc corregir el text una ’última vegada. D’aquesta manera, s’incentiva  l’alumnat a autocorregir-se, cosa que moltes vegades es deixa de costat.

Perfecte, ja sabem quins signes hem d’emprar (o, almenys, un exemple de taula de signes), però encara ens falta saber com emprar-los. Aquest és un pas vertaderament complicat per al professorat de Llengua Estrangera, ja que normalment surt de graus com les Filologies o la Traducció i està acostumat  a treballar diàriament amb una correcció impecable. Gràcies a la seua formació en correcció, les i els docents  sabran que s’ha de corregir només allò que ja s’ha explicat. Això és molt important.

Durant una classe de Llengua Estrangera, quan ens toque corregir una redacció oralment i conjunta, podem esmentar altres errors freqüents, però mai posar-los com a errors en una primera correcció. Servisca d’exemple la típica descripció física i de caràcter d’una persona. Corregirem els aspectes de vocabulari tractats en la descripció i els verbs “ser” (és alta) o “semblar” (sembla amable). En qualsevol cas, generalment són verbs de la 3a persona del singular del present d’indicatiu.

Ara bé, si l’alumnat haguera decidit posar un futur sobre el caràcter, en cas que estiguera bé, ho feríem notar amb un senyal d’enhorabona, però en cas contrari només ho esmentaríem a classe, ja que encara no s’hauria explicat el futur d’indicatiu. En resum, el risc encertat s’ha de premiar, però  les equivocacions només s’esmentaran com a un error comú o com a un error que, en aquest moment del curs, no té importància.

Així doncs, ja tenim els dos grans blocs de la correcció en Llengua Estrangera: la taula de signes i la gran norma de correcció. Ara sols falta posar-se a corregir. Ànims a totes, tots i totis amb els textos del vostre alumnat!


Artículo escrito por Diego Sánchez Raya y corregido por Rosa Cebrián.

Siempre nos han dicho que en una redacción es importante no cometer faltas. También hemos visto como todo el profesorado se dedica a corregirlas todas. Muchas veces incluso sin llegar a explicarlas. Se marcan en rojo y punto. Esto también se ve en el profesorado de Lengua Extranjera (*LE) que entendemos como ELE (Español Lengua Extranjera) o CLE (Catalán Lengua Extranjera), aunque también se ve en FLE (Francés Lengua Extranjera) y en las otras lenguas que aprenden las personas no nativas de esa lengua.

Mi pequeña experiencia como docente de clases particulares me decía: “Diego, corrígelo todo” y el día que recibí una clase de corrección para alumnas de ELE, yo mismo me dije: “Diego, cambia el chip”. El quid de la cuestión es que no podemos corregirlo todo como si las personas que aprenden una lengua extranjera estuvieran haciendo ejercicios, actividades o redacciones en su lengua materna y ser tan exactas como lo seríamos con la persona nativa. 

Los alumnos de ELE o de CLE empiezan, generalmente, desde cero. Esto quiere decir que no tienen ningún conocimiento en la cabeza, salvo las conexiones que puedan establecer para trabajar con lenguas de la misma familia. Una francesa tendrá más facilidades para aprender catalán que una inglesa porque tanto el catalán como el francés pertenecen a la familia de las lenguas románicas. Así pues, la inglesa lo tendría más fácil que la francesa para aprender alemán, por ejemplo. 

Subrayado simple (una línea) – Error ortográfico/gramatical

Subrayado complejo (dos líneas) – Error ortográfico/vocabulario

Círculo –  El orden es incorrecto

V (flecha) – Falta algo

X (cruz) – Elimina esto

Subrayado ondulado – Dilo de otra manera (estilo)

Ahora bien, la cuestión es qué y cómo corregir al alumnado de Lengua Extranjera. El primer paso es enfocar la corrección a la autocorrección. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como docentes, marcamos el tipo de error y es el alumnado quien busca cuál sería la buena opción para el error cometido. Mirad, yo utilizo estos signos:

Una vez he marcado los errores con estos signos, el alumnado busca la opción correcta de la redacción y la vuelve a entregar. Tras la revisión, si hace falta, suelo corregir el texto por última vez. De este modo, se incentiva al alumnado a su propia autocorrección, cosa que muchas veces se deja de lado.

Perfecto, ya sabemos qué signos tenemos que emplear (o, al menos, un ejemplo de tabla de signos), pero todavía nos falta saber cómo emplearlos. Este es un paso verdaderamente complicado para las y los docentes de Lengua Extranjera, puesto que normalmente salen de grados como las Filologías o la Traducción, donde están acostumbradas y acostumbrados a trabajar diariamente con una corrección impecable. Gracias a una formación en corrección, el profesorado sabrá que se debe corregir solo aquello que ya se ha explicitado. Esto es muy importante.

Durante una clase de Lengua Extranjera, cuando nos toque corregir una redacción oral y conjuntamente, podemos comentar otros errores frecuentes, pero nunca ponerlos como errores en una primera corrección. Por poner un ejemplo: la típica descripción física y de carácter de una persona. Corregiremos los aspectos de vocabulario tratados en la descripción y los verbos ser (es alta) o parecer (parece amable). En cualquier caso, verbos, generalmente, de la 3.ª persona del singular del presente de indicativo.

Ahora bien, si el alumnado ha decidido poner un futuro sobre el carácter, en caso de que sea correcto, lo haremos notar con una señal de enhorabuena, pero en caso contrario solo lo mencionaremos en clase, puesto que todavía no se habrá explicado el futuro de indicativo. Por lo tanto, el riesgo acertado se tiene que premiar, pero si resulta en equivocación o error, solo se mencionará como un error común o como un error que, en este momento del curso, no tiene importancia.
Así pues, ya tenemos los dos grandes bloques de la corrección en lengua extranjera: la tabla de signos y la gran norma de corrección en lengua extranjera. Ahora solo falta ponerse a corregir. ¡¡Ánimos a todas, todos y todes con los textos de vuestro alumnado!!