Text argumentatiu en valencià: Consells per a l’èxit a les proves PAU

Redacción: Diego Sánchez Raya

Corrección: Valle Ruiz

Article escrit per Diego Sánchez Raya i corregit per Valle Ruiz.

Segon de batxillerat. Un curs molt dur. Jo el vaig acabar farà uns tres anys aproximadament. Actualment, segons l’estructura de les proves PAU a la Comunitat Valenciana, una de les preguntes consisteix a redactar un text (bé siga literari o bé no literari) d’unes cent cinquanta paraules aproximadament (Guia PAU 2021). Així doncs, aquest article està pensat per a donar-vos consells de redacció i estructura per a aquesta pregunta, així com per a possibles textos argumentatius que hàgeu de redactar en un futur. 

1. Pareu atenció a les faltes d’ortografia!
Heu de tindre en compte que descompten 0,05 per cada error sense arribar a excedir la puntuació de la pregunta. Per exemple: sabo (sense accent gràfic tancat a la o) és un error. Si aquesta mateixa paraula tornara a aparèixer, l’error no descomptaria. Ara bé, si apareix una altra paraula com ara melo (sense accent gràfic tancat a la o) constitueix un altre error. Recordeu que no sols els accents poden formar errates, sinó també els castellanismes, errors freqüents com té que fer en comptes de ha de fer

2. Sobre què us pregunten? Adeqüeu-vos al tema

Penseu que sempre tindreu un enunciat del tipus: “Explica quina és, en la teua opinió, la situació actual de l’ensenyament en Secundària a partir de les nocions i termes apareguts al text. (Extensió: 150 paraules aproximadament). [2 punts]” (PAU juny 2021). No té sentit que, si us demanen parlar de secundària, comenteu aspectes de l’ensenyament a l’Educació Primària o, fins i tot, a la Universitat. 

3. Sigueu ordenats i poseu ordre al vostre text

Els paràgrafs existeixen. No volem textos totxos ni frases simples com a paràgrafs. Heu de tindre presents els signes de puntuació. Normalment, una oració no hauria d’abastar més de tres línies, ja que se’n podria perdre el sentit o el fil. No us compliqueu la vida escrivint subordinada rere subordinada. Tanmateix, també és convenient que estructureu el vostre text amb connectors. Ací trobareu una llista exhaustiva amb molts d’ells. 

4. Mapa conceptual al cap? Millor deixar constància

Quan escrivim un text, és aconsellable fer una pluja d’idees i estructurar el nostre discurs. A les proves PAU és cert que el temps no és abundant, però escriure cinc paraules en columna, una baix l’altra, pot donar-nos una idea de l’ordre que volem seguir quan arribem a eixa pregunta. Potser mentre llegiu el text del comentari, us venen idees al cap per a la producció escrita. Si és així, apunteu-les de seguida. 

5. Les repeticions no són bones… o sí, depén

Si coneixeu un grapat de paraules per a un mateix concepte, és millor no escriure’n la mateixa al llarg de tot el text. Això sol passar amb els connectors. Una vegada que descobriu el famós ja que (sempre darrere de coma, clar), no n’eixiu, tot i que n’existeixen d’altres com a causa de/que, a força de, amb motiu de, com que, en efecte, gràcies a/que, etc.”. Ara bé, la repetició també constitueix una figura literària que es presenta al llarg del text. Podeu utilitzar-la per donar èmfasi. 

6. Vull fer una cosa. ―Sí, jo també vull que evites les paraules comodí.

Què és una paraula comodí? Doncs es tracta d’una paraula que fem servir quan no en tenim una més precisa. Fer, tindre, posar i donar són verbs que ens faciliten molt la feina a l’hora de pensar construccions i oracions per al nostre text. No obstant això, us recomane fer una reflexió entorn d’aquests. Seria més correcte dir fer un text o redactar un text? Evidentment, la segona opció precisa molt més que és el que es realitzarà. Eviteu també l’ús de cosa, això, allí i tema, i busqueu l’equivalent més precís.

7. He menjat verdura. Quina verdura? Sigueu concrets!

Un altre dels problemes són les abstraccions. Si diem “Pere va menjar una fruita com a postres”, què enteneu com a “una fruita”? Podríem pensar que es tracta de cinc maduixes o un plàtan. Potser dues bresquilles. Bé, si sabeu el vocabulari, val més posar-ho que no recórrer a l’abstracció.

8. Sempre passa alguna cosa, utilitzeu el vostre coneixement del món!

Imagineu que la pregunta gira entorn dels drets dels estudiants, però vosaltres no heu convocat ni participat en una vaga estudiantil. Llavors, heu de pensar que és el que necessiteu com a estudiants, de què us esteu queixant tot el dia, què poden fer els polítics per complaure-vos… Poseu-vos al lloc de la persona afectada, si és el cas, i penseu en les seues necessitats. 

9. Reviseu, si teniu temps

L’autocorrecció és una mica pesada. Com sabeu, a les proves haureu de redactar més preguntes i, normalment, ho podreu fer en l’ordre que desitgeu. No obstant això, en acabant, podeu revisar per damunt tot el que heu escrit parant atenció a les faltes d’ortografia, sobretot, així i tot, també a la lògica i coherència del text. Especialment, us recomane rellegir-lo per tal de trobar repeticions que no volíeu o expressions que potser heu escrit, però no les haguéreu verbalitzat d’eixa manera. 

10. Paciència i bona lletra

Aneu a contratemps i és normal dur estrés damunt per la pressió d’accedir a la carrera dels vostres somnis, però heu d’imaginar-vos que sou l’examen número dos-cents trenta-sis d’una jornada de correcció que s’està acabant i són vora les onze de la nit. Penseu a aquesta possible situació de correcció que pot tindre el/la corrector/a i feu bona lletra. Ho agrairà, i potser la vostra nota també.


Texto argumentativo en castellano: Consejos para el éxito en las pruebas PAU

Artículo escrito por Diego Sánchez Raya y revisado por Valle Ruiz.

Segundo de bachillerato. Un curso muy duro. Yo lo acabé hará unos tres años aproximadamente. Actualmente, según la estructura de las pruebas PAU en la Comunidad Valenciana, una de las preguntas consiste en redactar un texto (bien sea literario o bien no literario) de entre doscientas y trescientas palabras aproximadamente (Guía PAU 2021). Así pues, este artículo está pensado para daros consejos de redacción y estructura para esta pregunta, así como para posibles textos argumentativos que tengáis que redactar en un futuro.

1. ¡Prestad atención a las faltas de ortografía!

La calificación global del ejercicio podrá disminuirse hasta tres puntos por cuestiones de corrección gramatical y ortográfica. En el caso concreto de la ortografía, se descontará a razón de 0,25 puntos por cada falta que afecte a las grafías y 0,15 puntos por cada tilde. Este cómputo afectará a errores nuevos y no a faltas ortográficas que pudieran repetirse en el examen. Recordad que no solo los acentos pueden causar (?)  erratas, sino también los calcos de estructuras de otras lenguas. 

2. ¿Sobre qué os preguntan? Adecuaos al tema

Pensad que siempre tendréis un enunciado del tipo: «Escriba un texto en registro formal, de entre 200 y 300 palabras, en el que desarrolle el siguiente tema: “En qué consiste para Vd. ser patriota”» (PAU junio 2021). No tiene sentido que, si os piden escribir sobre el patriotismo,  habléis de medicamentos, por ejemplo.

3. Sed ordenados y poned orden a vuestro texto

Los párrafos existen. No queremos textos tochos ni frases simples como párrafos. Debéis tener presentes los signos de puntuación. Normalmente, una oración no tendría que ocupar más de tres líneas, puesto que podría perderse su sentido o su hilo. No os compliquéis la vida escribiendo subordinada tras subordinada. Aun así, también es conveniente que estructuréis vuestro texto con conectores. Aquí encontraréis una lista exhaustiva con muchos de ellos.

4. ¿Mapa conceptual en la cabeza? Mejor dejar constancia

Cuando escribimos un texto, es aconsejable hacer una lluvia de ideas y estructurar nuestro discurso. En las pruebas PAU es cierto que el tiempo no es abundante, pero escribir cinco palabras en columna, una bajo la otra, puede daros una idea del orden que queréis seguir cuando llegáis a esa pregunta. Quizás mientras leéis el texto del comentario, os vienen ideas a la cabeza para la producción escrita. Si es así, apuntadlas enseguida.

5. Las repeticiones no son buenas… o sí, depende

Si conocéis un puñado de palabras para un mismo concepto, es mejor no escribir la misma a lo largo de todo el texto. Esto suele pasar con los conectores. Una vez que descubrís el famoso puesto que (siempre detrás de coma, claro), no salís de él, aunque existen otras como “a causa de, a base de, con motivo de, como, como que, en efecto, gracias a, etc. Ahora bien, la repetición también constituye una figura literaria que se presenta a lo largo del texto. Podéis utilizarla para dar énfasis.

6. Quiero hacer una cosa. ―Sí, yo también quiero que evites las palabras baúl.

¿Qué es una palabra baúl? Pues se trata de una palabra con significado vago o general que usamos cuando no tenemos una más precisa. Verbos como hacer, tener, poner y dar nos facilitan mucho el trabajo a la hora de pensar construcciones y oraciones para nuestro texto. Sin embargo, os recomiendo hacer una reflexión en torno a ellos. ¿Sería más correcto decir hacer un texto o redactar un texto? Evidentemente, la segunda opción precisa mucho más quées lo que se realizará. Evitad también el uso de cosa, esto, allí y tema, y buscad el equivalente más exacto.

7. He comido verdura. ―¿Qué verdura? ¡Sed concretos!

Otro de los problemas son las abstracciones. Si decimos “Pedro comió una fruta como postre”, ¿qué entendéis por “una fruta”? Podríamos creer que se trata de cinco fresas o un plátano. Quizás dos melocotones. Bien, si sabéis el vocabulario, vale más ponerlo que no recurrir a (?) la abstracción.

8. ¡Siempre pasa algo, utilizad vuestro conocimiento del mundo!

Imaginad que la pregunta gira en torno a los derechos de los estudiantes, pero vosotros no habéis convocado ni participado en una huelga estudiantil. Entonces, tenéis que pensar qué es lo que necesitáis como estudiantes, de qué os estáis quejando todo el día, qué pueden hacer los políticos para complaceros, etc. Poneos en el lugar de la persona afectada, si es el caso, y pensad en sus necesidades.

9. Revisad, si tenéis tiempo

La autocorrección es un poco pesada. Como sabéis, en las pruebas tendréis que redactar más preguntas y, normalmente, lo podréis hacer en el orden que deseéis. Sin embargo, cuando acabéis, podéis releer por encima todo lo que habéis escrito prestando atención a las faltas de ortografía, sobre todo, pero también a la lógica y coherencia del texto. Especialmente, os recomiendo revisarlo para encontrar repeticiones no deseadas o expresiones que quizás habéis escrito, pero no las hubieseis verbalizado de esa manera.

10. Paciencia y buena letra

Vais a contratiempo y es normal sufrir estrés por la presión de acceder a la carrera de vuestros sueños, pero tenéis que imaginaros que sois el examen número doscientos treinta y seis de una jornada de corrección que se está acabando y son cerca las once de la noche. Pensad en esta posible situación de revisión que puede tener el/la corrector/a y haced buena letra. Lo agradecerá, y quizás vuestra nota también.