Historia

Os inicios: da AELETI á AETI

  • Primeiro ENETI e primeiros pasos cara a AELETI
  • Liñas de traballo desenroladas
  • O ENETI ata o 2009: Descrición do evento e características
  • Implantación dos graos
  1. Os inicios: da AELETI á AETI

En España, dende que se implantaron os estudos de Tradución e Interpretación nas diferentes universidades, existiron dúas asociacións de estudantes de Tradución e Interpretación a nivel nacional: unha xa inactiva, a AELETI e a recentemente creada AETI, inspirada nos principios da anterior.

A AELETI, a pesar de non estar activa actualmente, segue rexistrada no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior como Asociación Española de Licenciados e Estudantes de Tradución e Interpretación; a AETI é a Asociación universitaria española de tradutores e intérpretes en formación. A principal diferenza entre ambas é a fecha na que xorden e o público ó que van dirixidas, a continuación realizaremos unha breve descrición de cada unha das asociacións, do seu ámbito de actuación, os seus fines e o seu público obxectivo para, máis adiante, realizar un percorrido desde o ano no que comeza a inactividade da AELETI ata o xurdimento da AETI no ENETI 2012, en Córdoba.

  • A Asociación Española de Licenciados e Estudantes de Tradución e Interpretación (AELETI).A idea de crear unha asociación que agrupe ós licenciados e estudantes de Tradución e Interpretación xorde no I ENETI, celebrado no 2002. A asociación non se constituirá ata maio do 2003, durante o II ENETI celebrado en Málaga. Esta asociación permanecerá activa ata o verán do 2006.
  • A Asociación Universitaria Española de Tradutores e Intérpretes en formación (AETI). Xorde no mesmo contexto ca anterior, é dicir, durante a organización do IX Encontro Nacional de Estudantes de Tradución e Interpretación (IX ENETI). Toma como precedente a AELETI pero con varias diferenzas que levan a necesidade de cambiares de nome e ámbito de actuación.

No primeiro ENETI comeza a sentirse a necesidade de camiñar ata a AELETI