Hello, yo parlo français

Redacción: Llorenç Crespo i March

Corrección: Comisión de redacción

Artículo escrito por Llorenç Crespo i March.

El meu cosí Albert és un ens estrany. Va nàixer a València i aquesta terra, com molts sabreu, és un tant estranya també. A sa casa parlava català i anglés perquè son pare és valencià i sa mare australiana; però la vida en societat la feia en castellà perquè a València (ciutat), això funciona així. Als 11 anys li varen donar una beca per a anar a França a estudiar, on romangué fins els 22 anys. Ací, va aprendre el francés fins al punt que molts francesos s’estranyaven quan Albert els deia que era d’un poc més al sud. Ara, coneix la gramàtica francesa com si fóra un acadèmic i, en canvi, l’espanyol i el català quasi no sap escriure’ls, ja que no va tindre temps d’estudiar-los. Per tant, parla (però no escriu) sense accent foraster: català, anglés, castellà i francés. És normal, doncs, que hom es pregunte: en quina llengua pensarà? Quina és la seua llengua materna?

La qüestió de la llengua materna és un tant controvertida i, de vegades, difícil d’explicar i materialitzar. Per exemple, hi ha gent que en cada situació es troba més còmoda expressant-se en una llengua que no en una altra: a casa la llengua A, perquè és la que ha emprat tota la vida i no podria fer-ho d’una altra manera; al carrer la llengua B, perquè la llengua A només l’empra a casa i hi ha moltes coses que tan sols sap dir en llengua B; a la feina en llengua C, perquè utilitza molta terminologia i aquesta només existeix o està normalitzada en llengua C, mentre que en llengua B seria la riota de tots els seus companys i oients.

Per tant, quina llengua considerem com a materna? Som nadius solament de la nostra llengua materna o podem ser-ne de diverses? El fet de ser nadiu comporta necessàriament avantatges (lingüístics) respecte d’altra gent que no ho és? De vegades, em sembla que només pel fet de ser nadius d’una llengua estem escollits per Déu per a dominar-la i ser-ne evangelitzadors. És el que pense quan vaig a una acadèmia per apuntar-me a classes d’anglés i em reciten totes les seues meravelloses metodologies acadèmiques, entre d’elles: els nostres professors són tots, sense excepció, nadius. Un aplaudiment.

Molta gent potser pensarà: “jo empre el castellà/català/èuscar/gallec en tot de situacions i estic segur/a que donaria una classe d’aquesta llengua millor que una persona anglesa que l’ha apresa a classe, per bé que siga filòloga hispànica”. Disculpa que em pose on no em toca però, no. Probablement ho faràs millor que molts anglesos però no que tots. Potser col·loques bé les paraules dins la frase però no saps què és un text d’argumentació ni pots, doncs, explicar-li-ho al teu alumnat. Potser saps què vol dir l’expressió vulgar X però no sabries proposar-li al teu alumnat una alternativa culta d’aquesta expressió. N’hi ha que s’han estudiat la gramàtica fil per randa i allò que tu endevines per intuïció, ells saben ben cert com i per què funciona així. La intuïció, benvolgut amic, és enganyosa. L’únic aspecte que segurament domines millor serà l’accent (tot i que açò també és discutible).

En el món de la traducció ocorre una cosa pareguda. A sovint, recorrem a gent anglesa (dic anglesa perquè és molt comú) perquè ens traduïsca textos en anglés sense cap errada. I, com no, fiquen la gamba. Han tingut en compte aquests/es senyors/es bilingües per a qui anava destinat el text? Segons el destinatari, hem de tindre en compte una sèrie de consideracions. Han respectat el grau de formalitat del text original? Què han fet amb les expressions idiomàtiques? I amb les metàfores? Ho admet: jo he fet açò alguna vegada. Recorde que vaig demanar a una amiga bilingüe (italià-espanyol) que em traduïra una cançó de l’italià. Del resultat només vaig entendre el títol, la resta era un seguit de paraules en castellà sense cap sentit.

I és que fiar-nos de la nostra llengua materna és un poc arriscat perquè potser no en tenim una definida, com és el cas d’Albert, o potser ens jugue una mala passada, com ara la bilingüe italiana. Jesús Tuson ho expressa millor que jo: «La llengua materna sempre ens ha d’acompanyar… si les circumstàncies l’acompanyen. I, ben mirat, això és una poca-soltada com aquesta altra: “Demà farà sol, si no hi ha núvols”». I perquè, parlant net i cru, em fa fàstic que la gent es guanye la vida amb l’única titulació de ser nadiu mentre que a mi em demanen una carrera i quatre màsters.


 Traducido del catalán por Llorenç Crespo i March y corregido por Amparo Montesinos Artero

Mi primo Albert es un ente extraño. Nació en València y esta tierra, como muchos sabréis, es un tanto extraña también. En su casa hablaba catalán e inglés porque su padre es valenciano y su madre australiana; pero la vida en sociedad la hacía en castellano porque en València (ciudad) eso funciona así. A los 11 años le dieron una beca para irse a estudiar a Francia, donde permaneció hasta los 22 años. Aquí, aprendió francés hasta el punto de que muchos franceses se extrañaban cuando Albert les decía que era de un poco más al sur. Ahora, conoce la gramática francesa como si fuera un académico y, en cambio, el español y el catalán casi no sabe escribirlos, ya que no tuvo tiempo de estudiarlos. Por tanto, habla (pero no escribe) sin acento extranjero: catalán, inglés, castellano y francés. Es normal, pues, que uno se pregunte: ¿en qué lengua pensará? ¿Cuál será su lengua materna?

El tema de la lengua materna es un tanto controvertido y a veces difícil de explicar y materializar. Por ejemplo, hay gente que en cada situación está más cómoda expresándose en una lengua y no en otra: en casa la lengua A, porque es la que ha usado toda la vida y no podría hacerlo de otra manera; en la calle la lengua B, porque la lengua A solo la utiliza en casa y hay muchas cosas que solo sabe decir en lengua B; en el trabajo en la lengua C, porque utiliza mucha terminología y esta solo existe o está normalizada en lengua C, si lo hiciera en lengua B sería el hazmerreír de todos sus compañeros y oyentes.

Por tanto, ¿qué lengua consideramos como materna? ¿Somos nativos solo de nuestra lengua materna o podemos serlo de varias? ¿El hecho de ser nativo comporta necesariamente ventajas (lingüísticas) respecto a otras personas que no lo son? A veces, me da la sensación de que por el mero hecho de ser nativo de una lengua se es el elegido de Dios para dominarla y ser el evangelizador. Es lo que pienso cuando voy a una academia para apuntarme a clases de inglés y me recitan todas sus maravillosas metodologías académicas, entre ellas: nuestros profesores son todos, sin excepción, nativos. Un aplauso.

Mucha gente pensará: “yo utilizo el castellano/catalán/euskera/gallego en todo tipo de situaciones y estoy seguro/a que daría una clase de esta lengua mejor que una persona inglesa que la ha aprendido en clase, aunque sea filóloga hispánica”. Disculpa que me meta donde no me llaman pero, no. Probablemente lo harás mejor que muchos ingleses pero no que todos. Quizás coloques bien las palabras dentro de la frase pero no sabes qué es un texto argumentativo ni puedes explicárselo a tu alumnado. Quizás sepas qué quiere decir la expresión vulgar X pero no sabrías proponerle a tu alumnado una alternativa culta de tal expresión. Hay gente que se ha estudiado la gramática en profundidad y lo que tú adivinas por intuición, ellos saben seguro cómo y por qué funciona así. La intuición, querido amigo, es engañosa. El único aspecto que seguramente domines mejor será el acento (aunque esto también es discutible).

En el mundo de la traducción ocurre una cosa parecida. A menudo, recurrimos a la gente inglesa (digo inglesa porque es muy común) para que nos traduzca textos en inglés sin ningún error. Y, cómo no, meten la gamba. ¿Han tenido en cuenta estos/as señores/as bilingües para quién iba destinado el texto? Según el destinatario, tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. ¿Han respetado el grado de formalidad del texto original? ¿Qué han hecho con las expresiones idiomáticas? ¿Y con las metáforas? Lo admito: yo he hecho esto alguna vez. Recuerdo que le pedí a una amiga bilingüe (italiano-español) que me tradujera una canción del italiano. Del resultado solo entendí el título, el resto era un conjunto de palabras en castellano sin ningún sentido.

Y es que fiarnos de nuestra lengua materna es un tanto arriesgado porque quizá no tenemos ninguna definida, como es el caso de Albert, o quizá nos juegue una mala pasada, como la bilingüe italiana. Jesús Tuson lo expresa mejor que yo: «La lengua materna siempre nos ha de acompañar… si las circunstancias la acompañan. Y, si nos fijamos bien, eso es un despropósito como este otro: “Mañana hará sol si no hay nubes” » Y porque, hablando en plata, me da rabia que la gente se gane la vida con la única titulación de ser nativo mientras que a mí me piden una carrera y cuatro másteres.