PRÓXIMA ASEMBLEA

A AETI, como calquera outra asociación, reúnese para tratar diversos temas, tanto internos como externos. Nas devanditas asembleas, abertas a calquera estudante interesado en participar, dáselles voz tanto a vogais como a comisións para tratar diferentes temas relacionados coa vida universitaria e co funcionamento da asociación.

Realízanse 3 asembleas ao ano.

  1. A principios do curso académico (setembro-outubro) en Madrid.
  2. En febreiro-marzo, nunha cidade elixida entre as vogalías todas.
  3. Na cidade en que tivo lugar o ENETI.